Privacyverklaring PI Research

PI Research is privacybewust. Wat dit betekent kunt u in deze privacyverklaring lezen. Binnen PI Research worden alleen persoonsgegevens verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens worden beveiligd opgeslagen en PI Research neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens op een veilige manier worden verwerkt. Bovendien bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk en hanteren indien hier sprake van is de bewaartermijnen die in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Cursisten

PI Research verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder NAW-gegevens, factuur-, en betaalgegevens, opleidingsgegevens t.b.v. certificaten, accreditatie en licentiebehoud. 

Cliënten

PI Research verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder gegevens over de gezondheid. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (diagnostisch) onderzoek en behandeling. Gegevens over de diagnostiek en behandeling worden opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. Een cliëntdossier moet 15 jaar bewaard worden. Dossiers van minderjarige cliënten worden bewaard totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar nadat zij meerderjarig zijn geworden).

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een (diagnostisch) onderzoek of de behandeling of de administratie hiervan, hebben direct toegang tot die cliëntgegevens.

Om de zorg die wij leveren betaald te krijgen, moeten wij gegevens uitwisselen met uw gemeente of zorgverzekeraar. Voor de financiering van de zorg worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Heeft u er bezwaar tegen dat gegevens die te herleiden zijn tot een gestelde diagnosegroep of profiel worden gedeeld in het kader van financiering, dan kunt u dit bij de behandelaar aangeven door te zeggen dat u gebruik wil maken van de “opt-out regeling”.

Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, zoals andere betrokken hulpverleners, huisarts en school, vraagt PI Research vooraf om uw toestemming. Alleen wanneer de wet ons daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties zal zonder toestemming gegevens met andere partijen gedeeld kunnen worden. Bij een uitzonderingssituatie kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij sprake is van (acute) onveiligheid en het vragen van toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is of niet kan worden afgewacht.

PI Research voert wetenschappelijk onderzoek uit om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, uitgangspunt is dat dit met toestemming gebeurt. Alleen wanneer het (redelijkerwijs) niet mogelijk is om toestemming te vragen, kunnen gegevens ook zonder toestemming voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Wilt u niet dat gegevens van u of uw kind gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij de behandelaar. 

Medewerkers

Van medewerkers worden de gegevens verwerkt die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren die tussen de medewerker en PI Research is afgesloten. Medewerkers kunnen de gegevens die in het eigen personeelsdossier worden opgeslagen zelf inzien. 

Bezoekers website

PI Research maakt geen gebruik van cookies. Om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen binnen (en buiten) PI Research, bewaren wij de e-mailadressen van mensen die hebben aangegeven dat zij onze nieuwsbrief willen ontvangen. Via een beveiligd formulier kunnen kinderen, jongeren en gezinnen bij PI Research worden aangemeld. Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen worden gegevens uitgevraagd over de aanmelder, over degene die wordt aangemeld en de hulpvraag. 

Uw privacyrechten

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door PI Research heeft u verschillende rechten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gaat het om:

Voor het cliëntdossier bestaat naast het recht op inzage ook het recht op afschrift en het recht op vernietiging.

Contactgegevens

Heeft u vragen over hoe PI Research omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u gebruikmaken van één van uw rechten? Neem dan contact op met uw behandelaar, de Functionaris Gegevensbescherming of via de algemene contactgegevens van PI Research. Wanneer er een gegronde reden is, kan ook het interne privacyreglement van PI Research worden ingezien. De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt de verzoeken.

Algemene contactgegevens

Bezoekadres:
Rijksstraatweg 145 1115 AP Duivendrecht

Postadres

Postbus 366 1115 ZH Duivendrecht

Tel: + 31 (20) 650 15 00
E-mail: secretariaat@piresearch.nl

Functionaris Gegevensbescherming PI Research

Telefoon: (020) 890 17 79
E-mail: e.ran@debascule.com

Klacht

In onze klachtenregeling kunt u lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft over hoe er door PI Research met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. De regeling is te raadplegen via de website van PI Research: piresearch.nl.

Naast de mogelijkheden die genoemd staan in de klachtenregeling kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.